វិធីភ្នាល់បាល់បោះ Goldenslot

By | ខែ​កក្កដា 26, 2018
วิธีแทงบาส Goldenslot

ភ្នាល់បាល់បោះអនឡាញ សេវាកម្មភ្នាល់បាល់បោះអនឡាញ កីឡាដែលទទួលបានការនិយមមិនចាញ់បាល់ទាត់ ភ្នាល់សប្បាយរីករាយពីមួយនាទីទៅមួយនាទី មានទម្រង់ភ្នាល់ជាច្រើនទម្រង់ ភ្នាល់បាល់បោះអនឡាញ ភ្នាល់ដោយផ្ទាល់ គ្រប់គូគ្រប់ការប្រកួតមានអោយលេងគ្រប់តម្លៃ ចុះឈ្មោះលេងតាម Call Center និងសប្បាយជាមួយគ្នារហូត 24 ម៉ោង

Goldenslot វិធីភ្នាល់បាល់បោះ

Goldenslot វិធីភ្នាល់បាល់បោះ

ពេល Login ចូលប្រព័ន្ធរួចរាល់ហើយ ធ្វើការជ្រើសរើសលើមេនូ​ SPORT រឺ សង្កេតលើសញ្ញាព្រួញក្រហមតាមរូប


Goldenslot វិធីភ្នាល់បាល់បោះ

សង្កេតមេនូខាងឆ្វេងដៃនឹងឃើញប្រភេទកីឡាទាំងអស់អោយជ្រើសរើសដូចជាមេនូ Baseketball បន្ទាប់មកនឹងឃើញតារាងការប្រកួតទាំងអស់


Goldenslot វិធីភ្នាល់បាល់បោះ

សំរាប់ទំរង់ការភ្នាល់ដោយផ្ទាល់រឺលេង Baseketball នេះអោយអ្នកលេងសង្កេតប្រឡោះការេតូចៗខាងស្តាំដៃបង្អស់នៃតារាង ធ្វើការចុចលើប្រឡោះការេនឹងឃើញទំព័រភ្នាល់ដោយផ្ទាល់​ ជាទំរង់ការលេងបាល់បោះដោយផ្ទាល់ អាចលេងចំពោះ គូដែលកំពុងធ្វើការប្រកួត រឺអាចមើលតាមសញ្ញាព្រួញក្រហម

Goldenslot ទម្រង់ការភ្នាល់

Goldenslot វិធីភ្នាល់បាល់បោះ

បើសិនចូលមកទំព័រលេង បាល់បោះដោយផ្ទាល់ អ្នកនឹងជួបទំរង់ការលេងផ្សេងៗ​ លីគដែលធ្វើការប្រកួត ឈ្មោះក្រុមកំពុងប្រកួត លទ្ទផលពិន្ទុដែលកំពុងប្រកួត, Match Tracker និងទំរង់តារាងការភ្នាល់


Goldenslot វិធីភ្នាល់បាល់បោះ

Match Tracker គឺ​តារាងចំលងការប្រកួត ដោយតារាងនេះនឹងធ្វើការចំលងការប្រកួតក្នុងទីលានបច្ចុប្បន្ន ដែលជាការប្រាប់ស្ថានការណ^ថាខាងណាជាអ្នកសម្រុកនៅពេលនេះ​


Goldenslot វិធីភ្នាល់បាល់បោះ

ទិន្នន័យការប្រកួតទាំងពីរក្រុម ដោយកំណត់ លីគដែលធ្វើការប្រកួត ឈ្មោះក្រុមដែលកំពុងប្រកួត លទ្ធផលពិន្ទុទាំងពីរក្រុម ពេលវេលាដែលធ្វើការប្រកួត,


Goldenslot វិធីភ្នាល់បាល់បោះ

ទំរង់ការភ្នាល់ Moneyline គឺការជ្រើសរើសភ្នាល់ក្រុមណាជាអ្នកឈ្នះ ដោយមានអោយជ្រើសរើសតែពីរក្រុមប៉ុណ្ណោះ


Goldenslot វិធីភ្នាល់បាល់បោះ

ទំរង់ការភ្នាល់ Spread គឺជាការជ្រើសរើសលេងក្រុមដែលមានពិន្ទុតអោយ ដោយអោយអ្នកលេងសង្កេតលើឈ្មោះចុងក្រោយនៃក្រុមដែលមានលេខកំណត់ ដោយអាចជ្រើសរើសលេងបានទាំងពីរខាង


Goldenslot វិធីភ្នាល់បាល់បោះ

ទំរង់ការភ្នាល់ O/U គឺអក្សរកាត់ពី Overគឺខ្ពស់ Underគឺទាប មានទំរង់ការលេងពិន្ទុ ខ្ពស់/ទាប ដោយរាប់លទ្ទផលពិន្ទុរួមទាំងពិរក្រុមពេលចប់ការប្រកួត ដោយកំណត់ពិន្ទុមុនយ៉ាងច្បាស់ អ្នកអាចជ្រើសរើសលេងបានតែ 2 ទំរង់ប់ុននោះ


Goldenslot វិធីភ្នាល់បាល់បោះ

ទំរង់ការភ្នាល់ 1st Half : Moneyline គឺជាការទាយលទ្ទផលថា ក្រុមណាជាអ្នកឈ្នះរឺមានពិន្ទុច្រើនជាងពេលចប់វគ្គទី 1


Goldenslot វិធីភ្នាល់បាល់បោះ

ទំរង់ការភ្នាល់ 1st Half : :Spread គឺជាការជ្រើសរើសលេងក្រុមដែលមានពិន្ទុតអោយ ដោយអោយអ្នកលេងសង្កេតលើឈ្មោះចុងក្រោយនៃក្រុមដែលមានលេខកំណត់ តែ 1st Half : Spread ខុសគ្នាពីទំរង់ការលេង Spread គឺប្រើពេលវេលាតិចជាង ដោយអាចជ្រើសរើសលេងបានមុនវគ្គទី​​ 1បញ្ចប់ ហើយពេលវគ្គទី​1 ចប់អាចទាយលទ្ទផលបានតែម្តង/p>


Goldenslot วิธีการแทงบาส

ទំរង់ការភ្នាល់ 1st Half : O/U គឺមានទំរង់ការលេងពិន្ទុ ខ្ពស់/ទាប ដោយរាប់លទ្ទផលពិន្ទុរួមទាំងពិរក្រុមពេលចប់ការប្រកួត ដោយកំណត់ពិន្ទុមុនយ៉ាងច្បាស់ អ្នកអាចជ្រើសរើសលេងបានតែ 2 ទំរង់ប់ុននោះ


Goldenslot វិធីភ្នាល់បាល់បោះ

ទំរង់ការភ្នាល់ Halftime/Fulltime គឺជាទំរង់ដែលយើងអាចជ្រើសរើសទាយបាន 2 ទំរង់ ដោយចែកជាពេលវេលាគឺ វគ្គទី1 វគ្គទី2​ អោយអ្នកលេងទាយថាពេលសំរាកវគ្គទី1 នឹងចេញមកក្នុងទំរង់ណា ហើយពេលចប់ការប្រកួតនឹងចេញមកក្នុងទំរង់ បែបណា តាមរូបភាពនឹងមានទាំងអស់ 6 ទំរង់ការលេង
1/1 គឹពេលចប់វគ្គទី1 ម្ចាស់ផ្ទះមានពិន្ទុនាំមុខ ពេលចប់វគ្គទី2 ម្ចាស់ផ្ទះជាអ្នកឈ្នះ
2/1 គឹពេលចប់វគ្គទី1 ក្រុមភ្ញៀវមានពិន្ទុនាំមុខ ពេលចប់វគ្គទី2 ម្ចាស់ផ្ទះជាអ្នកឈ្នះ
X/1 គឹពេលចប់វគ្គទី1 ទាំងពីរក្រុមស្មើរគ្នា ពេលចប់វគ្គទី2 ម្ចាស់ផ្ទះជាអ្នកឈ្នះ
1/2 គឹពេលចប់វគ្គទី1 ម្ចាស់ផ្ទះមានពិន្ទុនាំមុខ ពេលចប់វគ្គទី2 ក្រុមភ្ញៀវជាអ្នកឈ្នះ
2/2 គឹពេលចប់វគ្គទី1 ក្រុមភ្ញៀវមានពិន្ទុនាំមុខ ពេលចប់វគ្គទី2 ក្រុមភ្ញៀវជាអ្នកឈ្នះ
X/2 គឹពេលចប់វគ្គទី1 ទាំងពីរក្រុមស្មើរគ្នា ពេលចប់វគ្គទី2 ក្រុមភ្ញៀវជាអ្នកឈ្នះ


Goldenslot វិធីភ្នាល់បាល់បោះ

ទំរង់ការភ្នាល់ Total Odd/Even គឺ Odd គឺសេស Even គឺគូ ជាការទាយលទ្ទផលពិន្ទុរួមពេលចប់ការប្រកួតរបស់ក្រុមនីមួយៗថា​ចេញមកជាគូ រឺ សេស


Goldenslot វិធីភ្នាល់បាល់បោះ

ទំរង់ការភ្នាល់ Total Team Odd/Even គឺ Odd គឺសេស Even គឺគូ ជាការទាយលទ្ទផលពិន្ទុរួមពេលចប់ការប្រកួតរបស់ក្រុមនីមួយៗថា​ចេញមកជាគូ រឺ សេស