គ្រាប់សណ្តែកអនឡាញ

គ្រាប់សណ្តែកអនឡាញ

គ្រាប់សណ្តែក ជាហ្គេមកាស៊ីណូអនឡាញមកដែលមានអ្នកនិយមលេងយ៉ាងច្រើន ដោយខាងយើងខ្ញុំបានរួបរួមទិន្នន័យទាក់ទងជាមួយច្បាប់ការលេងអោយអ្នកបានធ្វើការស្វែងយល់ទុកខ្លះៗ ដើម្បីបានជាផ្លូវក្នុងការភ្នាល់នៃហ្គេម គ្រាប់សណ្តែក រឺ​ Fan Tan ជាហ្គេមដែលមានឧបករណ៍ដែលប្រើនៃការលេងគី គ្រាប់សណ្តែក រឺ គ្រាប់ក្រធុម 200 ដល់ 500 គ្រាប់ យកគ្រាប់សណ្តែកចេញពីប្រអប់ បែងក្រធុមដែលយកជាមួយកង 4 គ្រាប់ ហើយអោយអ្នកលេងទាញថានៅសល់ ក្រធុម រឺ សណ្តែកប៉ុន្មានគ្រាប់នៃកងចុងក្រោយដែលរាប់បាន

ជំហាននៃការលេង គ្រាប់សណ្តែកអនឡាញ

1.ហ្គេមនេះប្រើក្រធុម 200 ដល់ 500 គ្រាប់ 2. រាល់ពេលដែលជ្រើសរើសពីកណ្តាល 1 កាំ (យ៉ាងតិច 20 គ្រាប់ ) 3. យកគ្រាប់ក្រធុមដែលបានជ្រើសរើសមានបែងជាកងមួយកង 4 គ្រាប់ រហូតដល់សល់ចំនួនរបស់កងចុងក្រោយ ( 1 គ្រាប់ , 2 គ្រាប់ , 3 គ្រាប់ 4 គ្រាប់) ដើម្បីអោយអ្នកលេងបានជ្រើសរើសការភ្នាល់ថាសល់ប៉ុន្មានគ្រាប់

ច្បាប់នៃការលេង គ្រាប់សណ្តែកអនឡាញ

ទម្រង់ការចាក់ ក្នុងការលេងគ្រាប់សណ្តែក 1.ការចាក់លេខ ភ្នាល់ 1 ចាយ 2.85 ជាការទាយថាកងចុងក្រោយសល់ប៉ុន្មានគ្រាប់ ដោយមានអោយរើស 1 ដល់ 4 2.ការរួមលេខ 2 ខ្ទង់ ភ្នាល់ 1 ចាយ 0.95 ជាការរួមលេខ 2 ខ្ទង់ដោយមានអោយជ្រើសរើសទាំងអស់ 6 គូ គឺ1-2 , 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 3-4 អាចជ្រើសរើសរួមបានតាមតម្រូវការ និងអាចភ្នាល់បានច្រើនជាង 1 គូ 3.ការបញ្ចូលលេខ 3 ខ្ទង់ ភ្នាល់ 3 ចាយ 0.95 ដោយការលេងនោះត្រូវដាក់ប្រាក់ភ្នាល់លើលេខ3ខ្ទង់អោយជ្រើសរើសការភ្នាល់ទាំងអស់ 4 ឈុតជាមួយគ្នាគឺ 1-2-3,​ 1-2-4, 1-3-4, 2-3-4 អត្រាការចាយនៃការលេងគ្រាប់សណ្តែក សល់ 1 គ្រាប់ ចាក់ 1 បាន 3.85 សល់ 2 គ្រាប់ ចាក់ 1 បាន 3.85 សល់ 3 គ្រាប់ ចាក់ 1 បាន 3.85 សល់ 4 គ្រាប់ ចាក់ 1 បាន 3.85 រឺសល់ 1 គ្រាប់ រឺ 2 គ្រាប់ រឺ 3 គ្រាប់ ចាក់ 1 បាន 1.95 សល់ 1 គ្រាប់ រឺ 3 គ្រាប់ រឺ 4 គ្រាប់ ចាក់ 1 បាន 1.95 សល់ 1 គ្រាប់ រឺ 2 គ្រាប់ រឺ 4 គ្រាប់ ចាក់ 1 បាន 1.95 សល់ 2 គ្រាប់ រឺ 3 គ្រាប់ រឺ 4 គ្រាប់ ចាក់ 1 បាន 1.95

រូបភាពការលេង គ្រាប់សណ្តែកអនឡាញ

Genting Crown FANTAN Royal1688 Fan Tan Gclub fantan