ហៃឡូអនឡាញ

ហៃឡូអនឡាញ

ហៃឡូ រឺ Sic Bo ឈ្មោះនេះត្រូវបានស្គាល់យ៉ាងច្បាស់របស់អ្នកលេងដែលចូលចិត្តការលេងភ្នាល់រឺហ្គេមកាស៊ីណូអនឡាញ ជាពិសេសនៃថៃ ហៃ ឡូ ( Sic Bo) ជាហ្គេមភ្នាល់ដោយមានឧបករណ៍ការភ្នាល់គឺ គ្រាប់ឡុកឡាក់ចំនួន 3 គ្រាប់ដែលមានពិន្ទុចាប់ពី 1 ដល់ 6 ដោយយកគ្រាប់ឡុកឡាក់ដាក់ចូលចានហើើយយកគំរបមកគ្របអោយជិត ហើយក្រឡុកដើម្បីផ្ទៀងរកពិន្ទុរបស់គ្រាប់ឡុកឡាក់

វិធីលេងហៃឡូ


  1. ពេលចាប់ផ្តើមហ្គេមការលេងហៃឡូនៃទំព័រហ្គេមកាស៊ីណូនិងបង្ហាញវេលារាប់ថយក្រោយសំរាប់ដាក់ប្រាក់ភ្នាល់ ដោយអ្នកលេង អាចជ្រើសរើសដាក់ប្រាក់ភ្នាល់នៃលេខរឺទម្រង់ផ្សេងទៀតដែលអ្នកបានស្មានទុក
  2. បន្ទាប់ពីអស់ពេលដាក់ប្រាក់ភ្នាល់ហើយអ្នកលេងមិនអាចដាក់ប្រាក់ភ្នាល់បន្ថែមបានទៀតទេ អ្នកគ្រប់គ្រងតុនិងចុចប៊ូតុងដើម្បីក្រឡុកគ្រាប់ឡូកឡាក់ (ក្រឡុកហៃឡូ) ដើម្បីជាការអ៊ុតមើលលទ្ធផលគ្រាប់ឡុកឡាក់នីមួយៗ
  3. បន្ទាប់់ពីការក្រឡុកបានបញ្ចប់ ក៏មើលពិន្ទុរបស់គ្រាប់ឡុកឡាក់ទាំង 3 គ្រាប់បន្ទាប់មកនិងមានការបង្ហាញរូបភាពលទ្ធផលគ្រាប់ឡុកឡាក់ និង តម្លៃសំណងហើយប្រៀបធៀបលទ្ធផលពិន្ទុលើអេក្រង់ជាមួយលទ្ធផលប្រាក់ភ្នាល់របស់អ្នកលេងរឺដើម្បីជាការត្រួតពិនិត្យលទ្ធផលចាញ់ឈ្នះ

*ប្រសិនបើនៃករណីដែលគ្រាប់ឡុកឡាក់នៅលើគែមពែងមានលក្ខណៈផ្អៀងរឺត្រួតលើគ្នា គឺមិនអាចសំរេចពិន្ទុបាន អ្នកគ្រប់គ្រងតុនិងធ្វើការក្រឡុកហៃឡូសាជាថ្មីនិងយកពិន្ទុនៃការក្រឡុកលើកទី 2 ជំនួស

ច្បាប់នៃការលេង ហៃឡូអនឡាញ

ទម្រង់នៃការភ្នាល់និងអត្រាការចាយនៃការលេង ហៃឡូ
1.ចាក់ ខ្ពស់-ទាប មានអត្រាការចាយ មួយសងមួយ ខ្ពស់ : ចំនួនរួមរបស់ពិន្ទុគឺ 11 ដល់ 18 ទាប : ចំនួនរួមរបស់ពិន្ទុគឺ 4 ដល់10
2.ចាក់ លេខ គូ/សេស មានអត្រាការចាយ មួយសងមួយ សេស : លទ្ធផលនៃជុំនោះរួមទាំងអស់ត្រូវនិង 5,7,9,11,13,15,1 គូ : លទ្ធផលនៃជុំនោះរួមទាំងអស់ត្រូវនិង 4,6,8,10,12,14,16
3.ចាក់ សាមជ្រើសតួលេខ មានអត្រាការសង 150ដង ដោយគ្រាប់ឡុកឡាក់ដែលនៅសល់មានតួលេខ ( 2 , 2 , 2 ) និងត្រូវចេញជាលេខ3តួដែលបានជ្រើសរើសទុកប៉ុណ្ណោះ
4.ចាក់ សាមមិនកំណត់ 1-6 មានអត្រាការចាយ សង 24ដង រវាង 1 ដល់ 6 មិនថាលទ្ធផលនិងចេញមកជាសាមអ្វីក៏ដោយ
5.ចាក់ ចេញពិន្ទុមួយនៃសាម មានអត្រាការចាយ សង 1 ដង នៃវិសាលភាពតួលេខលើ ហៃឡូ 1-6 ដែលចាក់ទៅនោះគ្រាន់តែចេញមួយតួលេខ
6.ចាក់ ចេញពិន្ទុពីរនៃសាម មានអត្រាការចាយ សង 2ដង នៃវិសាលភាពតួលេខលើ ហៃឡូ 1-6 ដែលចាក់ទៅនោះគ្រាន់តែចេញលេខទាំងអស់ 2 តួ
7.ចាក់ ចេញពិន្ទុសាមនៃសាម មានអត្រាការចាយ សង 3ដង នៃវិសាលភាពតួលេខលើ ហៃឡូ 1-6 ដែលចាក់ទៅនោះគ្រាន់តែចេញលេខទាំងអស់ 3 តួ
8.ចាក់ លេខខ្ទង់ដូចគ្នា មានអត្រាការចាយ សង 8ដង លទ្ធផលចេញមកជាលេខគូ2គ្រាប់ ដូចជា (1,1)និងត្រូវជាលេខដែលរើស
9.ចាក់ លេខខ្ទង់ខុសគ្នា មានអត្រាការចាយ សង 5 ដង មានទាំងអស់ចំនួន 15 ទម្រង់ ដូចជា (1,2) រឺ (2,3)
10.ចាក់ 4 រឺ 17 ពិន្ទុ មានអត្រាការចាយ សង 50 ដង លទ្ធផលរួមរបស់ពិន្ទុ 4 រឺ 17 ពិន្ទុ
11.ចាក់ 5 រឺ 16 ពិន្ទុ មានអត្រាការចាយ សង 18 ដង លទ្ធផលរួមរបស់ពិន្ទុ 5 រឺ 16 ពិន្ទុ
12.ចាក់ 6 រឺ 15 ពិន្ទុ មានអត្រាការចាយ សង 14 ដង លទ្ធផលរួមរបស់ពិន្ទុ 6 រឺ 15 ពិន្ទុ
13.ចាក់ 7 រឺ 14 ពិន្ទុ មានអត្រាការចាយ សង 12 ដង លទ្ធផលរួមរបស់ពិន្ទុ 7 រឺ 14 ពិន្ទុ
14.ចាក់ 8 រឺ 13 ពិន្ទុ មានអត្រាការចាយ សង 8 ដង លទ្ធផលរួមរបស់ពិន្ទុ 8 រឺ 13 ពិន្ទុ
15.ចាក់9,10,11 រឺ 12 ពិន្ទុ មានអត្រាការចាយ សង 6 ដង លទ្ធផលរួមរបស់ពិន្ទុ 9,10,11 រឺ 12 ពិន្ទុ

ហ្គេមហៃឡូ កាស៊ីណូអនឡាញ

Gclub Sic Bo Royal1688 Sib Bo Reddragon888 Sicbo Royal Hill SicBo 1scasino ហៃឡូអនឡាញ