រ៉ូឡែតអនឡាញ

រ៉ូឡែតអនឡាញ

រ៉ូឡែត ជាហ្គេមកាស៊ីណូមានទម្រង់បែបតារាងដ៏ចំណាស់បំផុត មានដើមកំណើតនៃប្រទេសបារាំង រ៉ូឡែត (Roulette) ជាការទាយលេខពី 0-36 រួមទាំងអស់ 37 លេខ ជាប្រឡោះនៅក្នុងរង្វង់ ដោយចែកជាលេខខ្មៅនិងក្រហម មួយព៌ណ 18 លេខ និងព៌ណខៀវ 1 លេខ គឺលេខ 0 អោយអ្នកលេងបានដាក់ប្រាក់ភ្នាល់បន្ទាប់មក ធ្វើការបង្វិលកងរ៉ូឡែតទៅខាងឆ្វេង បន្ទាប់មកក៏យោលកូនបាល់អោយ កូនបាល់ទៅខាងស្តាំដោយទាំងបង្វិលរ៉ូឡែតនិងកូនបាល់រឿយៗ ហើយបញ្ឈប់ដោយ ដោយពេលកូនបាល់បានចូលប្រលោះលេខ បានលេខមួយលើផ្ទាំងរ៉ូឡែត

ROULETTE : ច្បាប់នៃការលេងរ៉ូឡែត

1. ពេលចាប់ផ្តើមលេងហ្គេមនិងមានវេលាកំណត់រាប់ថយក្រោយសំរាប់ការដាក់ប្រាក់ភ្នាល់នៃលេខ រឺទម្រង់ដែលអ្នក ប៉ាន់ស្មានទុកមិនថាជា ការចាក់មួយ ការចាក់ជាជួរ ការចាក់ប្រលោះ និងជ្រើសរើសចំនួនក្រេឌីត ( ចំនួនប្រាក់ដែលបានភ្នាល់) ឡើងតាមទម្រង់នីមួយៗ អត្រាការចាយក៏ខុសគ្នាទៅតាមនោះដែរ
2.បន្ទាប់ពីអស់ពេលកំណត់ដាក់ប្រាក់ភ្នាល់ហើយ អ្នកគ្រប់គ្រងតុនិងធ្វើការបង្វិលកងរ៉ូឡែត តាមដោយការបោះបាល់ តាមការទម្រង់កាបង្វិលរង្វង់រ៉ូឡែត
3.បន្ទាប់ពីការរត់របស់កូនបាល់បានឈប់ បុគ្គលិកគ្រប់គ្រងតុនិងជួយការបង្វិលរបស់រង្វង់រហូតបាននឹង បន្ទាប់មកបង្ហាញរូបភាពលទ្ធផលលេខដែលកូនបាល់បាននៅហើយប្រៀបធៀបដើម្បីជាការត្រួតពិនិត្យលទ្ធផល

ការកំណត់នៃការលេង រ៉ូឡែត

1.ការចាក់លេខមួយខ្ទង់់ សង 1=36 និងមានលេខអោយជ្រើសរើសលេងទាំងអស់ 37លេខ ចាប់ពី 0-36​ ការចាក់អោយជ្រើសរើសលេខដែលត្រូវការ ប៉ុន្មានលេខក៏បាន
2.ការចាក់លេខ គូ-សេស មួយសងមួយ ( EVEN,ODD) គូ គឺមានលេខ 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36 សេស គឺមានលេខ 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35 *ថាចេញលេង 0 អ្នកចែកបៀជាអ្នកឈ្នះ គឹ ចាត់ទុកថាថ្លៃតុង
3.ការចាក់លេខ ខ្ពស់-ទាប មួយសងមួយ ( 1 to 18 , 19 to 36 ) ខ្ពស់ គឺមានលេខចាប់ពី 19 ដល់ 36 ,ទាប គឺមានលេខចាប់ពី 1 ដល់ 18 *ថាចេញលេង 0 អ្នកចែកបៀជាអ្នកឈ្នះ គឹ ចាត់ទុកថាថ្លៃតុង
4.ការចាក់ពណ៌ ខ្មៅ-ក្រហម មួយសងមួយ (BLACK,RED) ខ្មៅ គឺមានលេខ 2,4,6,8,1011,13,15,1720,22,24,26,28,29,31,33,35 ក្រហម គឺមានលេខ 1,3,5,7,9, 12,14,16,18,19,21,23,25,27,30,32,34,36
5.ការចាក់ប្រលោះ មួយសងពីរ ទាំងអស់មាន 3ប្រលោះ ( 1st​ 12 , 2nd 12, 3rd 12) 1st 12 គឺមានលេខចាប់ពី 1- 12 2nd 12 គឺមានលេខចាប់ពី 13 -24 3rd 12 គឺមានលេខចាប់ពី 25-36 *ចេញលេខ 0 មេគឺជាអ្នកឈ្នះ ចាត់ទុកថាថ្លៃតុង
6.ការចាក់ជាជួរ មួយសង 2ដង គឺមានទាំងអស់ 3ជួរ ( 1st 12 , 2nd 12, 3rd 12) 1st គឺមានលេខចាប់ពី 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34 2nd គឺមានលេខចាប់ពី 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35 3rd គឺមានលេខចាប់ពី 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36
7.ការចាក់ ផ្គុំលេខ 2ខ្ទង់ជាប់គ្នា សង 18ដង លោកអ្នកអាចចាក់ផ្គុំលេខអ្វីក៏បានអោយតែមានលេខជាប់ត្នា លើកលែងតែលេខ 0​ ដូចជា 10,11,21 និង 24 ជាដើម
8.ការចាក់ ផ្គុំលេខ 3ខ្ទង់ជាប់គ្នា សង 12ដង លោកអ្នកអាចចាក់ផ្គុំលេខអ្វីក៏បានអោយតែមានលេខជាប់ត្នា លើកលែងតែលេខ 0​ ដូចជា 19,20,21 ឬ 28,29,30
9.ការចាក់ ផ្គុំលេខ 4ខ្ទង់ជាប់គ្នា សង 9ដង លោកអ្នកអាចចាក់ផ្គុំលេខរអ្វីក៍បានអោយតែមានលេខជាប់ត្នា លើកលែងតែ 0​ ដូចជា 19,20,22,23 ឬ 25,26,28,29
10ការចាក់ ផ្គុំលេខ 6ខ្ទង់ជាប់គ្នា សង 6ដង លោកអ្នកអាចចាក់ផ្គុំលេខរអ្វីក៍បានអោយតែមានលេខជាប់ត្នា លើកលែងតែ 0​ ដូចជា 19,20,22,23 ឬ 25,26,28,29

រូបភាពហ្គេមការលេង រ៉ូឡែតអនឡាញ

Holiday Palace Baccarat Holiday Palace Roulette HTV999 Roulette Genting Crown Roulette 1scasino Roulette