ខ្លាឃ្លោក

ខ្លាឃ្លោក

ខ្លាឃ្លោក ជាហ្គេមភ្នាល់ដែលមានដើមកំណើតភាគខាងត្បូងប្រទេសចិន ហ្គេមខ្លាឃ្លោកមាននិមិត្តសញ្ញានិងច្បាប់សដៀង ជាមួយហ្គេមឡុកឡាក់រឺហៃឡូរបស់យើងដែរ ខ្លាឃ្លោក មានឧបករណ៍ការលេងដោយប្រើគ្រាប់ឡុកឡាក់3ប្រកបដោយរូបផ្សេងៗ 6 រូប ដូចជា ឃ្លោក , ក្តាមត្រី , បង្កង , ខ្លា និង មាន់ ចំនែកវិធីការលេងខ្លាឃ្លោកនោះក៏មិនមានលំបាកដោយអ្នកអាច សិក្សាពីច្បាប់និងវិធីលេងហ្គេមខ្លាឃ្លោកបានពីវេបសាយ

វិធីលេង ខ្លាឃ្លោក

1.ពេលចាប់ផ្តើមលេងនិងមានម៉ោងរាប់ថយក្រោយសំរាប់ការដាក់ប្រាក់ភ្នាល់ ដោយអ្នកលេងអាចដាក់ប្រាក់ភ្នាល់លទ្ធផលរឺ ទម្រង់ ដែលអ្នកបានស្មានទុក
2.បន្ទាប់ពីអស់ពេលដាក់ប្រាក់ភ្នាល់ហើយ អ្នកគ្រប់គ្រងតុនិងចុចប៊ូតុងក្រឡុកឡុកឡាក់
3 គ្រាប់ ដែលមានរូបផ្សេងៗ 6 រូប ដូចជា ឃ្លោក , ក្តាម , ត្រី , បង្គង , ខ្លានិងមាន់ 3.បន្ទាប់ពីការក្រឡុកបានបញ្ចប់ មើលទៅលើរូបរបស់ឡុកឡាក់ទាំង 3 គ្រាប់ មានរូបភាពផ្សេងៗ6រូប បន្ទាប់ពីមានការបង្ហាញ លទ្ធផលរូបភាព របស់គ្រាប់ឡុកឡាក់ និងការតម្លៃសំណងហើយប្រៀបធៀបលទ្ធផលលើអេក្រង់ត្រូវនិងលទ្ធផលយើងបានភ្នាល់របស់អ្នកលេង រឺទេ ដើម្បីត្រួតលទ្ធផលចាញ់ឈ្នះ

ទម្រង់ការចាក់ខ្លាឃ្លោក

ចាក់ លេខគូ មានអត្រាការចាយ 2ដងរបស់ចំនួនប្រាក់ភ្នាល់( 1 សង 2 )
ចាក់ កំណត់3ពណ៌ មានអត្រាការសង 20ដងរបស់ចំនួនប្រាក់ភ្នាល់ ( 1 សង 20 )
ចាក់ 8 និង 13 ពិន្ទុ មានអត្រាការចាយ 8ដងរបស់ចំនួនប្រាក់ភ្នាល់ ( 1 សង 8 )
ចាក់ 4 និង 7ពិន្ទុ មានអត្រាការចាយ 50ដងរបស់ចំនួនប្រាក់ភ្នាល់ ( 1 សង 50 )
ចាក់ 5 និង 16 ពិន្ទុ មានអត្រាការចាយ 18ដងរបស់ចំនួនប្រាក់ភ្នាល់ ( 1 សង 18 )
ចាក់ 6 និង 15 ពិន្ទុ មានអត្រាការចាយ 14ដងរបស់ចំនួនប្រាក់ភ្នាល់ ( 1 សង 14 )
ចាក់ 7 និង 14 ពិន្ទុ មានអត្រាការចាយ 12ដងរបស់ចំនួនប្រាក់ភ្នាល់ ( 1 សង 12)
ចាក់ លេខបីដូចគ្នា , កំណត់3ពណ៌ មានអត្រាការសង 3ដងរបស់ចំនួនប្រាក់ភ្នាល់ ( 1 សង 3 )
ចាក់ 3លេខដូចគ្នា 1 ដល់ 6 មានអត្រាការចាយ 24ដងរបស់ចំនួនប្រាក់ភ្នាល់ ( 1 សង24 )
ចាក់ 9 , 10 , 11 ,និង 12 ពិន្ទុ មានអត្រាការចាយ 8 ដងរបស់ចំនួនទឹកប្រាក់ភ្នាល់ ( 1 សង 8 )
ចាក់3លេខដូចគ្នាជ្រើសរើសលេខ មានអត្រាការចាយ 150ដងរបស់ចំនួនប្រាក់ភ្នាល់ ( 1 សង 150 )
ចាក់ ខ្ពស់ , ទាប , លេខតែមួយ , កំណត់តែមួយ មានអត្រាការចាយ 1ដងរបស់ទឹកប្រាក់ភ្នាល់ ( 1 សង 1 )

សេវាកម្ម ខ្លាឃ្លោកអនឡាញ

 Gclub ខ្លាឃ្លោក Royal1688 ខ្លាឃ្លោក Ruby888 ខ្លាឃ្លោក