វិធីភ្នាល់ Tennis Goldenslot

By | ខែ​កក្កដា 26, 2018
វិធីភ្នាល់ Tennis Goldenslot

ភ្នាល់ Tennis ភ្នាល់Tennisអនឡាញអាចចូលលេងបានហើយនៅថ្ងៃនេះ ក្នុង​​ Goldenslot Sport បើកអោយបម្រើសេវាកម្មភ្នាល់ Tennisអនឡាញ​កីឡាមានការនិយមលេង ងាយស្រួលលេងបានទាំងតាមកុំព្យូទ័រ និងតាមទូរស័ព្ទ បើអតិថិជនថ្មីមិនធ្លាប់ ភ្នាល់់ Tennis រឺមើល Tennisពីមុន ថ្ងៃនេះ scsbet168 សូមណែនាំវិធីភ្នាល់​ Tennis តាមទំរង់នីមួយៗ អាចសិក្សាបានតាមទិន្នន័យខាងក្រោម

Goldenslot វិធីភ្នាល់ Tennis

វិធីភ្នាល់ Tennis Goldenslot

ពេល Login ចូលប្រព័ន្ធរួចរាល់ហើយ ធ្វើការជ្រើសរើសលើមេនូ​ SPORT រឺ សង្កេតបានតាមសញ្ញាព្រួញក្រហមដូចរូប


វិធីភ្នាល់ Tennis Goldenslot

សង្កេតមើលមេនូខាងឆ្វេងដៃ នឹងឃើញន្រភេទកីឡាទាំងអស់អោយជ្រើសរើសលើមេនូ Tennis បន្ទាប់មកនឹងឃើញតារាងការប្រកួតទាំងអស់


វិធីភ្នាល់ Tennis Goldenslot

សំរាប់ទំរង់ការលេងភ្នាល់ដោយផ្ទាល់រឺ លេង Tennisដោយផ្ទាល់នេះ អោយអ្នកលេងសង្កេតប្រឡោះការេតូចៗខាងស្តាំដៃបង្អស់នៃតារាង ធ្វើការចុចលើប្រឡោះការេនោះនឹងឃើញទំព័រភ្នាល់ដោយផ្ទាល់ ដែលជាទំរង់ការលេង Tennisបាន ចំពោះគូ ដែលកំពុងធ្វើការប្រកួតអាចសង្កេតបានតាមសញ្ញាព្រួញក្រហម


វិធីភ្នាល់ Tennis Goldenslot

បន្ទាប់ពីចុចចូលលេងTennis​ដោយផ្ទាល់ហើយ នឹងឃើញលីគដែលកំពុងប្រកួត ឈ្មោះគូប្រកួតលទ្ធផលពិន្ទុរួមទាំងអស់ ទំរង់ការភ្នាល់រឺសង្កេតតាមរូបភាព


វិធីភ្នាល់ Tennis Goldenslot

ទំរង់ការភ្នាល់ Winner ជាការទាយលទ្ធផលថាអ្នកលេងមួយណាជាអ្នកឈ្នះ


វិធីភ្នាល់ Tennis Goldenslot

ទំរង់ការភ្នាល់ Set Betting (Correct Score) គឺជាការទាយលទ្ធផលថា​ក្នុង 2 សេតដំបូង ចេញមកលទ្ធផលពិន្ទុប៉ុន្មាន


វិធីភ្នាល់ Tennis Goldenslot

ទំរង់ការភ្នាល់ 1st Set : Winner គឺជាការទាយលទ្ធផលក្នុងសេតដំបូងនៃការប្រកួត អ្នកប្រកួតរូបណាជាអ្នកឈ្នះ


វិធីភ្នាល់ Tennis Goldenslot

ទំរង់ការភ្នាល់ 2st Set : Winner គឺជាការលទ្ធផលក្នុងសេតទី​ 2 នៃការប្រកួត អ្នកប្រកួតរូបណាជាអ្នកឈ្នះ